BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5006/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 1102/CT .KK-KTT ngày 28/11/2008 của Cụcthuế tỉnh Sóc Trăng về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì đốitượng được hoàn thuế bao gồm tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và tổ chức, cánhân không phải là người nộp thuế.

Tại Điều 2 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy địnhvề người nộp thuế.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Ban quản lý Tiểu dự ánhỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giáo dục tỉnh Sóc Trăng (Ban quản lý Tiểu dựán) - thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGTmua hàng hoá, dịch vụ phục vụ Tiểu dự án, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuếtheo tên và mã số thuế của Ban quản lý Tiểu dự án đối với những hoá đơn GTGTmua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Tiểu dự án phát sinh từ tháng2/2008 đến tháng 9/2008 thì đề nghị Cục thuế tỉnh Sóc Trăng xem xét, giải quyếthoàn thuế GTGT cho Ban quản lý Tiểu dự án nếu các hoá đơn GTGT đảm bảo các chỉtiêu theo đúng quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BộTài chính về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn.

Kể từ lần hoàn thuế GTGT tiếp theo, đề nghị Cục thuế hướngdẫn đơn vị thực hiện thủ tục khai thuế GTGT theo đúng quy định tại các văn bảnpháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sóc Trăng đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương