BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5007/TCT-CS
V/v xác định đối tượng và thủ tục hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 1970/CT-TTHT ngày 04/12/2008 của Cụcthuế tỉnh Bắc Giang về việc xác định đối tượng và thủ tục hoàn thuế GTGT, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục VI, Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn:"Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thếThông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnchính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức ODA và các quy định trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trướcngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thựchiện như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sửdụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án".

Tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tàichính đã hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế, ưu đãi thuế đối với Chủ dựán, Nhà thầu chính thực hiện Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, ODAvay ưu đãi.

Tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính hướng dẫn thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Uỷ ban nhân dân thànhphố Bắc Giang là Chủ Đầu tư Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thành phốBắc Giang (Dự án) ký hợp đồng thương mại số 240819-160307 ngày 16/3/2007 vớiCông MT Hojgaard Đan Mạch (Nhà thầu HTM) để thực hiện Dự án thì nghĩa vụ thuế,ưu đãi thuế đối với Dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số41/2002/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ hướng dẫn tại Thôngtư số 41/2002/TT-BTC và Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên để hướng dẫn đơn vịthực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương