BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5009/TCT-HT
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 615/CSĐN-TCKT ngày 23/10/2007 của Công ty Cao su Đồng Nai đề nghị Tổng cục Thuếxem xét giảm, miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trồng mới câycao su. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định:

“Miễn tiền thuê đất, thuê mặtnước trong các trường hợp sau:

………..

3. Trong thời gian xây dựng theodự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục côngtrình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từnghạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêngđược từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng đượctính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.”.

- Theo Luật Đầu tư năm 2005:

1. Tại Khoản 11, Điều 3 quy định:“11. Chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc người thay mặt chủ sở hữuhoặc người vay vốn và trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầutư”.

+ Tại điều 13. “Quyền tự chủ đầutư, kinh doanh”, Chương III “Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư” quy định:

“1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư,hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầutư và thời hạn hoạt động của dự án.

2. Đăng ký kinh doanh một hoặcnhiều ngành, nghề; thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật; tự quyếtđịnh về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.”

- Tại Khoản 1 Điều 8 Luật Doanhnghiệp năm 2005 quy định:

Điều 8. Quyền của doanhnghiệp

1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựachọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy môvà ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiệnthuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.”

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty cao su Đồng Nai được nhà nước cho thuê đất để sử dụng vàomục đích sản xuất nông nghiệp (trồng và kinh doanh vườn cây cao su); theo quytrình kỹ thuật của cây cao su, khi hết chu kỳ (đời) cho sản phẩm (cây già cỗi,biểu đồ cho sản phẩm đi xuống) phải thanh lý vườn cây, tiếp tục trồng mới vàphát sinh 1 thời gian XDCB đối với diện tích trồng mới này; Hàng năm Công tylập Báo cáo đầu tư và dự toán kinh phí trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su phêduyệt thì Công ty được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản vườncây này. Thời gian xây dựng cơ bản áp dụng đối với cây cao su thực hiện theoquy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khi xem xét việc miễn tiền thuê đấttheo quy định trên, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cần phối hợp với Cơ quan Tài nguyên& Môi trường kiểm tra tính xác thực của diện tích trồng mới trên Bản đồ địachính, đảm bảo việc miễn tiền thuê đất đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cao su Đồng Nai;
- Ban PC, TTTĐ; CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương