BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5010/TCT-CS
V/v đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 222
(Địa chỉ: 99 An Dương Vương, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 73/TCKT ngày 13/11/2007 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 222 về việcđăng ký sử dụng vé phí đường bộ tự in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 3, mục I, phần II Thông tưsố 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí đường bộ có quy định:

“3. In, phát hành và quản lý sửdụng vé thu phí đường bộ:

3.1. Mẫu vé:

Mẫu vé thu phí đường bộ được phânbiệt 2 loại vé:

- Vé từ dùng để thu phí theo hìnhthức tự động, bán tự động, được in theo mẫu phù hợp với từng loại máy do cáchãng sản xuất khác nhau.

- Vé dùng để thu phí theo hình thứcthủ công (không có từ), được in theo mẫu do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chủtrì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thiết kế thống nhất về kích cỡ và nộidung chỉ tiêu.

……….

3.2. In và phát hành vé:

a. Tổng cục Thuế in và phát hành vétháng, vé quý tuyến Quốc lộ 5, vé phí quốc lộ lượt và vé áp dụng đối với phươngtiện giao thông của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

b. Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương in và phát hành vé lượt, vé tháng, vé quý để thu phí đốivới các trạm thu phí đường bộ đóng tại địa phương (quốc lộ, đường địa phương,đường BOT, các đường bộ khác), nhận vé tuyến Quốc lộ 5 và vé phí quốc lộ lượtdo Tổng cục Thuế in để cung cấp cho các trạm thu phí bán cho các đối tượng sửdụng.

……..

c. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổchức thu phí phải thực hiện:

- Hàng năm, trước ngày 15 của thángđầu quý cuối năm trước hoặc đột xuất (do thiếu vé hoặc thay đổi nhu cầu…) phảilập dự trù số lượng vé (chi tiết từng loại vé) cần sử dụng năm sau hoặc kỳ tới(trường hợp đột xuất) và gửi báo cáo Công ty quản lý đường bộ cấp trên (đối vớitrạm thu phí), Cục Thuế tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý để kịp thời in vé bảođảm nhu cầu sử dụng trong kỳ.

- Nhận các loại vé tại Cục Thuế địaphương để bán cho các đối tượng sử dụng theo quy định (trừ loại vé “Phí đườngbộ toàn quốc”).

- Thường xuyên theo dõi ý kiến phảnảnh của các đơn vị về nhu cầu sử dụng từng loại vé, nội dung chỉ tiêu quy địnhtrên vé, nếu chưa phù hợp thì báo cáo kịp thời với cơ quan chủ quản cấp trên vàcơ quan Thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh phù hợp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 222 có nhu cầu sử dụng vé thu phíđường bộ có mã vạch thì phải liên hệ với Cục Thuế địa phương để Cục Thuế inphát hành và cung cấp vé phù hợp và kịp thời cho đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Quảnlý và Sửa chữa đường bộ 222 được biết.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hòa Bình;
- Vụ PC;
- Ban PC, TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương