BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5011/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Viện ngôn ngữ quốc tế- Phân viện Việt Nam

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3850/BKH-ĐTNN ngày 04/6/2007của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư đề nghị hướng dẫn về chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớitrường hợp mở rộng đầu tư của cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiêncứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài kèm theo công văn số 136/LACV ngày21/5/2007 của Viện ngôn ngữ quốc tế - Phân viện Việt Nam. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuếTNDN hướng dẫn:''Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dư ánđầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ,cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suấtáp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

-Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác vớitrụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trênthuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phầnthu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứngcác điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án ''.

Tạiđiểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) hướng dân:''Cơsở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mớicông nghệ cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất đượcmiễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầutư mang lại như sau:

3.2-Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theonếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

3.3-Được miễn thuế 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theonếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn B.

3.4-Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếptheo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C.”

Căncứ các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoàiđang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứukhoa học có dự án đầu tư mở rộng hoạt động sang địa bàn khác thì được ưu đãithuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

-Về thuế suất thuế TNDN: Trường hợp dự án đầu tư mở rộng về lĩnh vực khám chữabệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Danh mục A ''Ngành nghề,lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư'' và/hoặc được thực hiện tại địa bàn thuộcDanh mục B hoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theohướng dẫn tại Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên).

-Về miễn, giảm thuế TNDN:

Trườnghợp dự án đầu tư mở rộng về lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo vànghiên cứu khoa học thuộc Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực dược hưởng ưu đãiđầu tư'' và/hoặc được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục B hoặc Danh mục Cban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thìđược miễn, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn tại điển 3 Mục III Phần E Thông tư số128/2003/TT-BTC (nêu trên).

Trườnghợp dự án đầu tư mở rộng về lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo vànghiên cứu khoa học nhưng không thuộc Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực đượchưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì khôngđược miễn, giảm thuế TNDN.”

Tổng cục Thuế trảlời để Viện ngôn ngữ quốc tế - phân viện Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuếthành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư (để biết);
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương