BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5015/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 002/TLC .08 ngày 1/12/2008 của Công ty Cổ phần Thiên Lộc về thuế GTGT đối vớihoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Điểm 1.1 mục II phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn thuế suất0% đối với: “Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thácxuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hóa sử dụng cho tiêu dùng cánhân)”.

- Trường hợp Công ty Cổ phần ThiênLộc chuyển nhượng tài sản trên đất cho Công ty Teeing Việt Nam, tại thời điểmchuyển nhượng tài sản và xuất hoá đơn, Công ty Teeing Việt Nam chưa chuyển sangloại hình doanh nghiệp chế xuất thì Công ty Cổ phần Thiên Lộc xuất hóa đơn GTGTáp dụng thuế suất 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.15 mục II phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, Công ty Teeing Việt Nam được kêkhai để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đảm bảo các điều kiện để đượckhấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định.

- Trường hợp tại thời điểmchuyển nhượng tài sản và xuất hóa đơn, Công ty Teeing Việt Nam đã chuyển đổisang doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì Công ty Cổ phầnThiên Lộc xuất hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa bán cho doanhnghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và căn cứ điều kiện cụ thể đểhướng dẫn Công ty Cổ phần Thiên Lộc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Thiên Lộc;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương