BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5019/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Dự án “Nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng trầm trọng tại Việt Nam”
(Bệnh viện nhiệt đới TP. HCM – 190 Bến Hàm Tử, Quận 5, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5308/CT-TNCN ngày 12/10/2007 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và văn thư ngày10/9/2007 của Dự án “Nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng trầm trọng tại Việt Nam”tại Bệnh viện nhiệt đới TP.HCM về việc xin miễn thuế thu nhập cá nhân chochuyên gia nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính thì chuyên gia nước ngoài thựchiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 8/7/2007).

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có côngvăn số 10556/BTC-CST ngày 08/8/2007 trình Thủ tướng Chính phủ về việc truy thuthuế thu nhập cá nhân nước ngoài làm việc tại các văn phòng đại diện của các Tổchức phi chính phủ nước ngoài. Vì vậy, đối với giai đoạn trước ngày 8/7/2007,đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tạm thời chưa đôn đốc truy thu thuế thu nhậpcá nhân của các chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện chương trình, dự ánviện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Dựán “Nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng trầm trọng tại Việt Nam” thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ CST, PC;
- Ban PC, CST, HTQT, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải