BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5020/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với khoản phụ cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 1372 CT/TNCNngày 5/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc giải đáp chính sách thuế thunhập cá nhân về khoản tiền phụ cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhthuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân)và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định thì khoản thu nhập không chịu thuếthu nhập cá nhân bao gồm: các khoản phụ cấp khu vực; phụ cấp chức vụ, phụ cấptrách nhiệm cho cán bộ, công chức theo định mức quy định.

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụcấp lương trong các công ty nhà nước thì:

Mức chi trả phụ cấp cho cá nhân làmviệc tại Ban quản lý dự án thủy điện II tại Nghệ An được thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 của liênBộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộchướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Mức chi phụ cấp chức vụ, phụ cấptrách nhiệm cho cá nhân là cán bộ, công chức nhưng làm việc cho Ban quản lý dựán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấptrách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Các khoản chi trả phụ cấp vượtmức quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT nêu trên phải tổng hợp vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhântheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải