TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5024 TCHQ/GSQL

V/v phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore

Trả lời công văn số 468/CV-BQL ngày 13/10/2004 của Quý Ban về việc nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản hoả tốc số 5678/VPCP-KG ngày 18/10/2004 về việc không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại đối với nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Hải quan các cửa khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ở VN.

Đề nghị Quý Ban liên hệ với Hải quan cửa khẩu để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh