VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 503/TTg-QHQT
V/v dự án Nhà máy nước Mỹ Khánh sử dụng vốn ORET Hà Lan.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.Tài chính, Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2277/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 4 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Nhàmáy nước Mỹ Khánh, huyện Phong Điền-thành phố Cần Thơ" sử dụng vốn theochương trình ORET do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại, dự kiến hạn mức2,826 triệu USD; Dự án thực hiện theo cơ chế vay lại toàn bộ vốn ODA từ ngânsách nhà nước với lãi suất 0%/năm, thời gian vay và thời gian ân hạn theo quyđịnh tại Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính.Nguồn trả nợ và vốn đối ứng do chủ đầu tư tự cân đối.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửicông hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phốCần Thơ chỉ đạo dự án, tiếp thu ý kiến, khuyến nghị của các cơ quan liên quanhoàn thiện lại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và phê duyệt theo quy định hiệnhành.

4. Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủtrì đàm phán và ký kết Hiệp định tài trợ cho dự án theo quy định hiện hành vềquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Nơi nhận:- Như trên
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ CN, Website CP, Vụ TH;
- Lưu VT, QHQT (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm