BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5030/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Trả lời công văn số 4001/BVHTTDL-TCCB ngày 24/11/2008, số 4121/BVHTTDL-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việcghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15852/BTC-TCDN ngày 26/12/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTCngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chínhhướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quảntrị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởngcông ty nhà nước; trên cơ sở hoạt động đặc thù và báo cáo quyết toán tài chínhnăm 2006, 2007, kế hoạch năm 2008 thì 02 doanh nghiệp sau đủ điều kiện xếp hạngI:

- Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo;

- Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Riêng Công ty In Trần Phú là doanh nghiệp thực hiện cổ phầnhoá trong năm 2008, do vậy không đủ điều kiện xét xếp hạng công ty.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viênchức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết địnhxếp hạng.

Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định xếphạng đối với 02 công ty nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội để theo dõi, kiểm tra./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân