BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5030/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt
(Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN)

Trả lời công văn số 247/CV-BV ngày 2/12/2008 của Công ty cổphần tư vấn Biển Việt hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động tư vấn thiếtkế đóng mới tàu cá cho Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hoạt động tư vấn lập dự án và thiết kế lập tổng dự toán đầutư đóng mới tàu cá vũ trang cho Bộ Tư lệnh Hải quân không thuộc danh mục cácloại vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh nêu trong Phụ lụcsố 3 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Điểm 3.19 Mục II Phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC nêu trên thì "dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tưvấn khác" áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ quy định trên, hoạt động tư vấn lập dự án và thiết kếlập tổng dự toán đầu tư đóng mới tàu cá vũ trang của Công ty cổ phần tư vấnBiển Việt áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn Biển Việtđược biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương