BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5032/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand

Trả lời công văn số 020608/ANZngày 02/06/2008 của Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand (Ngân hàngANZ) về chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ theo Luật Ngân hàng Nhànước, Luật các tổ chức tín dụng thì chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ cógiá do các tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn. Vì vậy, chính sách thuếáp dụng đối với chứng chỉ tiền gửi được thực hiện như quy định chính sách thuếhiện tại áp dụng đối với trái phiếu, cụ thể như sau:

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân

Tại Điểm 3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài Chính về thuế đối với người có thunhập cao hướng dẫn: "Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với cáckhoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm,lãi tiền chovay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạtđộng đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán".

Tại điểm 4, Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/204 hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnhvực chứng khoán hướng dẫn: "Cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoàiđầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối vớikhoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và cáckhoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành"

Căn cứ theo các hướng dẫn trên,trường hợp Ngân hàng ANZ phát hành chứng chỉ tiền gửi cho chủ sở hữu là nhà đầutư cá nhân thì thu nhập từ tiền lãi và thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiềngửi của nhà đầu tư là cá nhân tạm thời không phải nộp thuế TNCN.

Kể từ ngày 01/01/2009, nghĩa vụthuế TNCN đối với khoản lãi và thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửithực hiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực và các vănbản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Tại tiết a điểm 1 Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 của Bộ Tài chính đối với lĩnh vực chứng khoánhướng dẫn:

"Đối với chuyển nhượngchứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộcdiện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0.1% tổng giá trị chứngkhoán bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với lãi trái phiếu (trừ tráiphiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0.1% tổng giátrị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tạithời điểm nhận lãi".

Căn cứ theo các hướng dẫn trên,trường hợp Ngân hàng ANZ phát hành chứng chỉ tiền gửi cho nhà đầu tư là tổ chứcthì chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi được xác định:

- Nhà đầu tư là tổ chức Việt Namcó thu nhập từ chứng chỉ tiền gửi (từ lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi)là thu nhập tài chính được gộp vào thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp để tínhthuế TNDN theo quy định chung.

- Nhà đầu tư là tổ chức nướcngoài: Đối với việc thanh toán tiền lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi,Ngân hàng ANZ phải thực hiện khấu trừ số thuế được tính theo tỷ lệ 0.1% trêntổng giá trị của chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tổng giátrị chứng chỉ tiền gửi (bao gồm giá trị chứng chỉ tiền gửi và tiền lãi) tạithời điểm nhận lãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Tậpđoàn Ngân hàng Australia & New Zealand biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương