BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5035/BLĐTBXH-BHXH
V/v chế độ tiền lương, BHXH của cán bộ đi nước ngoài theo chế độ phu nhân

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 894/TLVN-TCNS ngày 09 tháng 12 năm 2008của Quý Tổng Công ty đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểmxã hội đối với bà Trần Thị Vui, cán bộ thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá, được đi nước ngoài theo diện phunhân của tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về chế độ tiền lương:

Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá trước đây là đơn vị sự nghiệpkhoa học thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, cán bộ, công nhân viên được xếplương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ nhưngnguồn chi trả tiền lương cho người lao động do Tổng Công ty bảo đảm. Ngày05/9/2006 theo Quyết định số 206/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì ViệnKinh tế kỹ thuật Thuốc lá được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên ViệnKinh tế kỹ thuật Thuốc lá, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanhnghiệp năm 2005, vì vậy những người làm việc tại Công ty đã thực hiện việc kýkết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 củaBộ, việc xếp lương của người lao động tiếp tục tạm thời được thực hiện theoNghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên nhưng tiền lương và thu nhập của người laođộng do Công ty chi trả theo kết quả sản xuất, kinh doanh, không phụ thuộc vàongân sách nhà nước cấp. Như vậy, bà Trần Thị Vui là nghiên cứu viên chính Côngty TNHH một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá không phải là công chức,viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Căn cứ quy định tại khoản 4, mục III, Thông tư liên tịch số29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối vớicán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, do bàTrần Thị Vui không phải là công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhànước nên Công ty TNHH một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá không cótrách nhiệm chi trả 40% tiền lương cơ bản hiện hưởng trong nước đối với bà Vuitrong thời gian đi nước ngoài theo chế độ phu nhân.

2. Về chế độ bảo hiểm xã hội:

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, mục III, Thông tư liêntịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH nêu trên, thì đối với phu nhân (phuquân) không phải là cán bộ, công chức nhà nước nhưng đã có quá trình tham giabảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đi nước ngoài thì mức đóng là tổng mức đóngbảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động cho chế độ hưutrí, tử tuất trên mức tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội trước khi đi nướcngoài; cơ quan quản lý cán bộ, công chức có phu nhân (phu quân) thuộc đối tượngnày, hàng tháng có trách nhiệm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của phu nhân (phuquân) để đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại khoản 4, mục D, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXHngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫnmột số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phu nhân(phu quân) trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan ViệtNam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tiếptục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trong thời gian ở nước ngoài trên mứctiền lương, tiền công tháng trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội để thực hiệnchế độ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động quản lý cán bộ, công chức cóphu nhân (phu quân) thuộc đối tượng nêu trên, thì hàng tháng có trách nhiệm thutiền đóng bảo hiểm xã hội của phu nhân (phu quân) để đóng vào quỹ bảo hiểm xãhội với tỷ lệ đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất phụ thuộc vào thờiđiểm đóng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Quý TổngCông ty được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân