BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5035/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2413/CT-KTT ngày 16/10/2008 của Cục thuếtỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 vàNghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGThướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: "Hàng hóa, dịch vụxuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng: Thanh toán qua ngân hàng là việcchuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuấtkhẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuậntrong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báoCó của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngânhàng bên nhập khẩu. Trường hợp tiền hàng xuất khẩu được thanh toán một phần vàotài khoản mang tên cơ sở kinh doanh xuất khẩu, một phần vào tài khoản của cánhân là người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo uỷ quyền của cơ sở kinhdoanh thì doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của phầnhàng xuất khẩu tương ứng với phần doanh thu được phía nước ngoài thanh toán vàotài khoản của cơ sở kinh doanh. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏathuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanhphải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng".

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty 74 xuất khẩu cao sucho Doanh nghiệp Trung Quốc, hợp đồng xuất khẩu quy định thanh toán bằng hìnhthức hối phiếu. Nếu hình thức thanh toán hối phiếu phù hợp với quy định củangân hàng thì việc thanh toán giữa Doanh nghiệp Trung Quốc với Công ty 74 bằnghối phiếu được coi là đủ điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Côngty 74 nếu đảm bảo các điều kiện còn lại theo quy định tại điểm 1.2.d, Mục III,Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT0% đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương