BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5041/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với cước vận chuyển quốc tế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Giao nhận Thiên Hổ

Trảlời công văn số 18/0907-TH ngày 18/09/2007 của Công ty TNHH Giao nhận Thiên Hổ(Công ty) về chính sách thuế đối với tiền cước vận chuyển quốc tế do Công tythu hộ hoặc chi hộ theo Hợp đồng đại lý với tập đoàn AIR TIGER EXPRESS THAILANDINC (ATE), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại công văn số 11879 TC/TCT ngày 13/11/2003 của Bộ Tài chính về thuếđối với các Công ty dịch vụ vận tải nước ngoài (bản photo đính kèm), tạmthời chưa thực hiện thu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTCngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính đối với các trường hợp Công ty Việt Nam đã kýhợp đồng đại lý với Công ty dịch vụ vận tải nước ngoài tiến hành kinh doanh tạiViệt Nam nhưng không xác định được doanh thu của Công ty nước ngoài để tínhthuế.

Vìvậy, trường hợp năm 2002 Công ty làm đại lý cho tập đoàn AIR TIGER EXPRESSTHAILAND INC để thực hiện dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế tại Việt Nam thìtạm thời chưa thực hiện thu thuế đối với doanh thu phần phát sinh tại Việt Namcủa ATE.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Giao nhận Thiên Hổ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương