BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5042/TCT-CS
V/v: miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Trảlời công văn số 1161/CV-CT ngày 13/09/2007 của Công ty cổ phần phát triển nhàThủ Đức hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vềưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà, Bộ Tài chính có công văn số 3571TC/TCT ngày 29/3/2005. Tại điểm 1 công văn hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh đầutư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp Giấy phép đầu tưhoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn giảm thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãimiễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyềnsử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyềnsử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và pháttriển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứngnhận ưu đãi đầu tư”.

Thờigian ưu đãi còn lại được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệptheo hướng dẫn trên là thời gian ghi trên Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư. Trường hợp Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong năm 2007và năm 2008 Công ty đang được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yếtchứng khoán theo hướng dẫn tại các công văn của Bộ Tài chính (10997 BTC/CST,12924 TC/CST, 5289 TC/CST) thì phần thu nhập từ chuyển quyền sử dung đất,chuyển quyền thuê đất (kể cả đối với đất được Nhà nước giao trước ngày1/1/2004) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà Công ty thực hiệnkê khai và nộp thuế theo quy định.

Tổngcục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương