BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5042/TCT-CS
V/v chi phí tiền lương.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thành phố HồChí Minh

Trả lời công văn số 140/SGTVT-TCCB ngày 26/11/2008 của SởGiao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý quỹ lương chưa chi trả chongười lao động sau thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về quỹ dự phòng tiền lương:

Tại khoản 8 Điều 5 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định khoản chi phí hợp lýđược trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: “Trích các khoản dự phòng theo chếđộ quy định”.

Theo chính sách hiện hành, các khoản dự phòng theo chế độđược tính vào chi phí hợp lý quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày14/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích lập, quản lý, sử dụng, hạch toánQuỹ trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp và Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dựphòng giảm giá hàng tồn kho, tốn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi vàbảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Quy định tại điểm 5b Mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXHngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực hiệnNghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý laođộng, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước: “Công ty được tríchlập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảmviệc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mứcdự phòng hàng năm do Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến của Banchấp hành công đoàn công ty, nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện” làquy định về cách quản lý quỹ tiền lương ở công ty Nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty Nhà nước không đượchạch toán khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương vào chi phí hợp lý được trừđể tính thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về phần tiền lương chưa thanh toán cho người lao động:

Tại điểm 2.3.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Chi phí tiềnlương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hếtthời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm thực tế chưa chi” không được tính vào chi phíhợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty Nhà nước không được hạchtoán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối vớiphần tiền lương, tiền công và khoản phụ cấp phải trả cho người lao động trongnăm tài chính nhưng đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm (ngày 31/3 nămsau) mà thực tế chưa chi cho người lao động

Tổng cục thuế trả lời để Sở Giao thông vận tải Thành phố HồChí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương