BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5043/TCT-KK
V/v bổ sung hồ sơ hoàn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 444/CT-ĐTNN ngày 2/04/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc Tập đoànVietnam Industrial Investment Ltd., (VII) là đối tác nước ngoài trong Công tyVinausteel đề nghị hoàn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do dùng lợi nhuậnđược chia từ Công ty Vinausteel tái đầu tư vào Công ty sản xuất thép Úc SSE từnăm 1996 đến năm 2003. Để có cơ sở xem xét số tiền hoàn thuế chuyển lợi nhuậnra nước ngoài cho VII, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng bổsung các tài liệu có liên quan sau:

- Biên bản quyết toán thuế các nămcó liên quan tới số tiền thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của VII;

- Giải trình chênh lệch giữa sốtiền thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đề nghị hoàn với số tiền thuế chuyểnlợi nhuận ra nước ngoài đã được KBNN Hải Phòng xác nhận ngày 5/12/2002.

- Số thuế chuyển lợi nhuận ra nướcngoài đã thu từng năm.

- Xác nhận số thuế chuyển lợi nhuậnra nước ngoài đã thu nhưng thực tế lợi nhuận không chuyển ra nước ngoài.

- Số thuế chuyển lợi nhuận ra nướcngoài phải hoàn trả và số thực tế đã hoàn (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Vinausteel;
- Lưu: VT, KK (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim