BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5045/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 2832/CT-TTHT ngày 05/11/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai vềchính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cáchpháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinhtại Việt Nam hướng dẫn: “Thông tư này áp dụng đối với: Tổ chức nước ngoài,cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhậpphát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thunhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của cáccá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại việt Nam” .

Liênquan đến nội dung này Tổng cục Thuế có công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày29/03/2006 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên trong đó đãđề cập: “Theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần A, Thông tư số05/2005/TT-BTC thì tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưngkhông hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thuộc đốitượng chịu thuế tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của tổ chức, cá nhânnước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được xác định thuộc đối tượng chịu thuếtại Việt Nam khi dịch vụ đó được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanhtoán trả từ Việt Nam.

Như vậy, trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thunhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đốitượng nộp thuế tại Việt Nam”.

Cáckhoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ được trừ để tínhthu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Căncứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam trả tiềncho một tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện dịch vụnghiên cứu, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thị trường tiêu thụ sảnphẩm của Công ty tại Hoa Kỳ, hoạt động nghiên cứu thị trường thực hiện ngoàilãnh thổ Việt Nam thì Nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế tạiViệt Nam theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Đềnghị Cục thuế kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Watabe Wedding Việt

Namchứng minh tính hợp lý của giá trị Hợp đồng này khi xác định thu nhập chịu thuếThu nhập doanh nghiệp của Công ty.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương