BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5047/TCT-HTQT
V/v hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bỉ của DNTN Minh Trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV-2007 ngày27/4/2004 và các tài liệu đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lầngiữa Việt Nam và Bỉ của doanh nghiệp tư nhân Minh Trung (DNTN Minh Trung).

Đối với hồ sơ nêu trên, ngày 24/10/2008, Tổng cục Thuế đã cóquyết định số 1383/QĐ-TCT thành lập đoàn kiểm tra tại doanh nghiệp để kiểm tracác tài liệu liên quan đến đề nghị của Doanh nghiệp về việc miễn, giảm thuếtheo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bỉ từ năm 2003 đến năm2007.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã được thống nhất giữa đoànkiểm tra và doanh nghiệp, khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của ông FrankGelan (đối tượng cư trú tại Bỉ) không phải là thu nhập từ tiền bản quyền màthực chất là các khoản tiền thu được từ phí dịch vụ giới thiệu khách hàng, hỗtrợ liên lạc với đối tác nước ngoài, giám sát và hỗ trợ sản xuất cho doanhnghiệp thông qua các Hợp đồng gia công ký kết giữa doanh nghiệp và tập đoànSmart Solar.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 14. Hoạt động dịch vụcá nhân độc lập của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Bỉ, ôngFrank Gelan đã có tại Việt Nam một cơ sở cố định nhằm mục đích thực hiện cácdịch vụ tư vấn theo Hợp đồng đã ký kết với DNTN Minh Trung. Do đó, khoản thunhập nêu trên của ông Frank Gelan không được miễn thuế tại Việt Nam. Ông FrankGelan có nghĩa vụ nộp thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam.Doanh nghiệp tư nhân Minh Trung chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay choông Prank Gelan theo quy định.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào các quy định hiện hành để raquyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính DNTN Minh Trung đối với việcchưa kê khai, nộp thuế thay cho ông Frank Gelan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải