BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5048/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 9482/CT-KTT2 ngày 25/09/2007 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minhvề việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm2.1, Mục 2 Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn thực hiện quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổchức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài, có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư quyđịnh tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam hướng dẫn:

''Lợinhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoàiđược chia của năm tài chính sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Luật thuếThu nhập Doanh nghiệp, cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác thuđược trong năm lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản, cáckhoản thuế TNDN đã nộp được hoàn trả cho nhà đầu tư theo Luật thuế TNDN, trừ đi(-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài dã sử dụng hoặc cam kết sử dụng đểtái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoàiđã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư cho hoạt độngsản xuất kinh doanh hoặc do nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư tại việt Nam, cáckhoản lợi nhuận đã tạm chuyển trong năm. Số thu nhập nhà đầu tư đượcchuyển ra nước ngoài của năm tài chính được xác định sau khi doanh nghiệpcó báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo quyết toán thuế năm tàichính của doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế địa phương quản !ý doanh nghiệp ''.

Trườnghợp Công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt được Công ty Hung Tai Textile (Công ty mẹ ởnước ngoài) ủy quyền làm thủ tục chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động sảnxuất kinh doanh ra nước ngoài. Số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được thực hiệnbằng cách cấn trừ vào số tiền thanh toán hàng xuất khẩu Công ty Hung TaiTextile còn nợ chưa thanh toán cho Công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt.

Căncứ hướng dẫn trên thì khoản tiền cấn trừ này là khoản lợi nhuận chuyển ra nướcngoài của nhà đầu tư nước ngoài (Công ty Hung Tai Textile). Khoản lợi nhuận màCông ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt được phép chuyển ra nước ngoài được căn cứ vàoBáo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo quyết toán thuế năm tài chính nộpcho Cơ quan thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương