BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5056 TM/KH-ĐT
V/v XNK ôtô tải chuyên dụng và ô tô khung gầm đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần cơ khí Xăng dầu
446 Nơ trang long, Bình Thanh, TPHCM

Trả lời đề nghị Công ty cổ phần cơ khí Xăng dầu tại công văn số 6667/CT-CV ngày 27/9/2004 về xuất nhập khẩu ôtô tải chuyển dụng và ôtô tải khung gầm đã qua sử dụng; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ năm 2001 - 2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện quyết định 46/2001/QĐ-TTg nêu trên thì việc xuất nhập khẩu ô tô tải chuyển dụng và ô tô tải khung gầm đã qua sử dụng được thực hiện như sau:

Đối với nhập khẩu: ôtô vận chuyển hàng hoá có sức chở 05 tấn (bao gồm cả loại vừa chở hàng vừa chở khách có khoang chở hàng và khoang chở khách không chung trong một cabin; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe vẩn chuyển hàng hoá có cần cẩu để tự xếp hàng lên xe; xe vận chuyển hàng hoá có thiết bị tự đổ; xe có gắn thùng chở chất lỏng, chất khí; xe lạnh, xe bảo ôn) loại đã qua sử dụng mà thời gian từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu 5 năm; khung gầm đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Theo đó Công ty không được nhập khẩu các loại hàng hoá này dưới mọi hình thức.

Trường hợp Công ty nhập khẩu ô tô tải chuyên dụng và ô tô tải khung gầm đã qua sử dụng ngoài quy định trên cũng như xuất khẩu ô tô tải chuyên dụng và ô tô tải khung gầm đã qua sử dụng thì thực hiện theo Giấy phép kinh doanh và làm thủ tục tại cơ quan Hải quan, không phải xin phép Bộ Thương mại.

Để việc xuất nhập khẩu hàng hoá phù hợp với quy định hiện hành vậy đề nghị Công ty căn cứ vào Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/04/2001 dẫn trên của Bộ Thương mại để làm cơ sở thực hiện.

Thông báo Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung