THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/TTg-VX
V/v thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa-Thông tin.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 755/BXD-KTQH ngày13 tháng 4 năm 2007) về việc xin ý kiến triển khai tổ chức thi tuyển phương ánkiến trúc công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thôngtin và các cơ quan liên quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trìnhBảo tàng Lịch sử Quốc gia như đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên;báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án chọn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt quy chế thi tuyển;danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển; kế hoạch thi tuyển; thànhlập Hội đồng tuyển chọn và phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ cuộc thi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Thành viên Ban CĐ Bảo tàng LSQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 35

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng