BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5061/TCT-CS
V/v: đơn giá thuê đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trảlời công văn số 1024/CT-THNVDT ngày 02/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vềviệc xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Khoản2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước đã quy định các trường hợp thuê đất trước ngày01/01/2006 mà nộp tiền thuê đất hàng năm thì phải xác định đơn giá thu tiềnthuê đất thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 01/01/2006.

Theobáo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1024/CT-THNVDT về đề nghị của Sở Tàichính, Tổng cục Thuế không có căn cứ để giải quyết đề nghị đó. Đề nghị Cục Thuếtỉnh Thái Nguyên báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiệnthu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định (Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ).

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương