BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5063/TCT-CS
V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện Luật quản lý thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Văn phòng luật sư Huy NguyênSố 5 phố Yên Thế, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn không số ngày 10/10/2007của Văn phòng luật sư Huy Nguyên về vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm2005 quy định:

“1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừngkinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừnghoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậmnhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh…

3. Trong thời gian tạm ngừng kinhdoanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoảnnợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động,trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuậnkhác.”

- Tại điểm 1.3 mục I phần B Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế hướng dẫn:

“1.3. Đối với loại thuế khai theotháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặcngười nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộpthuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định,trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Theo đó, doanh nghiệp tạm ngừng kinhdoanh vẫn phải nộp đủ số thuế mà doanh nghiệp nợ trước thời hạn tạm ngừng kinhdoanh và nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định.Đối với các khoản chi phí trong thời gian tạm ngừng kinh doanh liên quan trựctiếp đến việc thực hiện lập hồ sơ khai thuế nếu có đủ chứng từ, hóa đơn hợppháp thì được tính vào chi phí của doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòngLuật sư Huy Nguyên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương