BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5064/TCT-KK
V/v hướng dẫn hạch toán thu phí BVMT khai thác khoáng sản, dầu khí

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được văn bản của một số Cục Thuếphản ánh vướng mắc trong việc hạch toán và tổng hợp lên báo cáo kế toán củangành thuế đối với khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoángsản, phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên theo quy định tạiNghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Tại điều 6, chương II Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sảnquy định:

"1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản,không kể dầu thô và khí thiên nhiên là khoản thu ngân sách địa phương hưởng100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơicó hoạt động khai thác khoáng sản....

................

2. Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiênlà khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ vàđầu tư cho môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngânsách nhà nước".

Căn cứ quy định trên, khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đốivới khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiênnhiên được tính vào cân đối ngân sách kể từ thời điểm Nghị định số63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ có hiệu lực. Tuy nhiên, trong năm2008 khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thukhông tính cân đối ngân sách, không được tính và giao dự toán thu nên trong cácbáo cáo kế toán của ngành thuế không tổng hợp khoản thu này vào chỉ tiêu tínhcân đối ngân sách, đồng thời khoản phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khíthiên nhiên mới phát sinh theo quy định của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP nêutrên.

Để Cục Thuế tổng hợp được đầy đủ khoản thu từ phí bảo vệ môitrường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô vàkhí thiên nhiên năm 2008 vào số thu tính cân đối trên các báo cáo kế toán thuếtheo đúng quy định tại Nghị định số 63/2008/NĐ-CP nêu trên, Tổng cục Thuế hướngdẫn việc hạch toán, tổng hợp lên các báo cáo kế toán thuế đối với khoản thu từphí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, dầu thô và khí thiên nhiênphát sinh trong năm 2008 như sau:

1. Về hạch toán: Khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đối vớidầu thô và khí thiên nhiên phát sinh trong năm 2008 được hạch toán vào Loại 03,Khoản 02 "Khai thác dầu thô và khí thiên nhiên", Mục 042, Tiểu mục 04"Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản".

Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế ghi rõ nội dung khoản nộp"Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên" và mục lụcngân sách nêu trên.

2. Về tổng hợp báo cáo kế toán thuế: Do thời gian từ nay đếnhết năm 2008 không còn nhiều, nên không thể nâng cấp ứng dụng tin học để tổnghợp khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, dầu thô vàkhí thiên nhiên vào chỉ tiêu thu nội địa tính cân đối trên BC3A và BC3B . Vìvậy, khi lập báo cáo BC3A và BC3B của năm 2008, Cục Thuế thực hiện như sau:

- Tổng hợp số thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai tháckhoáng sản, dầu thô và khí thiên nhiên bằng file excel;

- Lập báo cáo BC3A và BC3B điều chỉnh (bằng file excel),trong đó số thu, nộp từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phảnánh trên một dòng riêng và phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiênnhiên phản ánh trên một dòng riêng; số thu, nộp này được cộng vào chỉ tiêu"Phí và lệ phí tính cân đối" và chỉ tiêu "Tổng thu nội địa tínhcân đối".

3. Từ năm 2009, khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đối vớikhai thác khoáng sản được hạch toán vào Loại 040, khoản tương ứng, Mục 2600,Tiểu mục 2601. Riêng khoản thu từ phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khíthiên nhiên được hạch toán vào Loại 040, Khoản 042 "Khai thác dầu thô vàkhí đốt thiên nhiên", Mục 2600, Tiểu mục 2601. Tổng cục Thuế đã hướng dẫnhạch toán và tổng hợp số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sảnvà phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên vào số thu tính cânđối trên các báo cáo kế toán thuế tại công văn số 4715/TCT-KK ngay 9/12/2008.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG