BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5075/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 5077/CT-THNVDT ngày 23/10/2008 của Cụcthuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.2 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danhmục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định: Trường hợp mặt hàng nhập khẩu thuộcđối tượng áp dụng mức thuế suất cụ thể tại điểm 2, điểm 3, mục II phần B hoặckhông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại mục II phần A Thông tư số 120/203/TT-BTC ngày 12/12/2003 (nay là Thông tư số 32/2007/TT-BTC ) của Bộ Tàichính thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC .

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC và điểm3 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC quy định: "đồ điện tiêudùng" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên, tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danhmục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC quyđịnh: Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, cóđộng cơ điện độc lập công suất không quá 125 W thuộc phân nhóm 8414 51 (là nhómloại quạt thuộc về đồ điện tiêu dùng), áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; đối vớinhững loại quạt khác ngoài phân nhóm 8414 51 thì được xếp vào nhóm 8414 59(được coi là không thuộc loại đồ điện tiêu dùng), áp dụng thuế suất thuế GTGT5%.

Về việc phân biệt loại khác thuộc phân nhóm 8414 51 90 vàloại khác thuộc phân nhóm 8414 59 90, theo quy định tại Thông tư số62/2004/TT-BTC thì phân nhóm 8414 51 59 được hiểu là quạt cửa sổ, quạt mái, cóđộng cơ điện độc lập công suất không quá 125 W; phân nhóm 8414 59 90 được hiểulà các loại quạt không thuộc phân nhóm 8414 51 (không phải là quạt bàn, quạtsàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện độc lậpcông suất không quá 125W) và có công suất trên 125W.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương