BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5079/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1509/CT-KT2 ngày 09/6/2008 và công vănsố 3201/CT-KT2 ngày 06/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫnvướng mắc về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ phát triển thị trường, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.19 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơsở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, bảo hành vàcác hoạt động khác hỗ trợ cho việc bán sản phẩm do chính cơ sở kinh doanh sảnxuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được nêu trênđược xác định là doanh thu đã có thuế GTGT, cơ sở kinh doanh nhận tài trợ phảixuất hoá đơn, kê khai thuế, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (nếu có) theo quy định.Trong đó, số thuế GTGT được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT phải nộp

=

Tổng doanh thu nhận được

x

% thuế suất thuế GTGT

(100% + % thuế suất thuế GTGT)

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơ sởkinh doanh khác để thực hiện các công việc không liên quan đến việc hỗ trợ bánsản phẩm do cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì cơ sởkinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT, nhưng phải kê khai, nộp thuế TNDNtheo qui định".

Tại điểm 7 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của BộTài chính (có hiệu lực từ ngày 10/5/2008) hướng dẫn: "đối với cơ sở kinhdoanh nhận tiền tài trợ của cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinhdoanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuếTNDN theo quy định.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp trước ngày 10/5/2008,Công ty liên doanh Việt Pháp chi hỗ trợ phát triển thị trường có liên quan đếnviệc hỗ trợ bán sản phẩm của Công ty cho các cơ sở kinh doanh khác thì số tiềntài trợ này được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT, các cơ sở kinh doanhnhận tiền phải lập hoá đơn và áp dụng thuế suất theo thuế suất thuế GTGT củahàng hoá và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Từ ngày 10/5/2008, khi nhận được các khoản hỗ trợ phát triểnthị trường của Công ty, các cơ sở kinh doanh nhận tiền không phải lập hoá đơnGTGT mà lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộpthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương