BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5080/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH GROBEST & I-MEI INDUSTRIAL Việt Nam

Trả lời Công văn số 01/CVGR ngày19/9/2007 của Công ty TNHH Grobest & I-Mei Industrial Việt Nam hỏi về ưuđãi thuế TNDN và thống nhất thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN giữa các địaphương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Giấy phép đầu tư và tìnhhình thực tế của Công ty:

Công ty TNHH Grobest & I-MeiIndustrial Việt Nam đã được Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp GiấyPhép đầu tư số 42/GP-KCN-ĐN ngày 12/04/2000 trong đó có ghi mức ưu đãi thuếTNDN gộp cho các hoạt động của Công ty nội dung Quyết định số 53/1999/QĐ-TTgngày 26/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tưtrực tiếp nước ngoài, cụ thể: “Thuế TNDN bằng 10% lợi nhuận thu được. Doanhnghiệp được miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận vàgiảm 50% trong 4 năm tiếp theo”.

Tình hình hoạt động sản xuất kinhdoanh thực tế của Công ty từ khi được cấp giấy phép đầu tư cho đến nay:

- Có trụ sở chính và nhà máy sảnxuất thức ăn thủy sản đi vào hoạt động từ năm 2001 tại tỉnh Đồng Nai (Khu Côngnghiệp Amata và Khu Công nghiệp Biên Hòa 2), sản phẩm tiêu thụ tại Việt Nam vàxuất khẩu;

- Có nhà máy chế biến thủy, hải sảnđông lạnh tại tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động từ năm 2004 (hạch toán phụ thuộc),sản phẩm xuất khẩu 100%.

Công ty bắt đầu có thu nhập chịuthuế từ năm 2001, như vậy Công ty sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN gộp theo nhưgiấy phép đầu tư đã cấp, cụ thể miễn thuế TNDN 04 năm từ năm 2001 đến năm 2004,giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo từ năm 2005 đến năm 2008, đượcáp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với toànbộ thu nhập của nhà máy tại Đồng Nai và Bạc Liêu.

2. Theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP Nghị định số 152/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiệnthuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ ngày 1/1/2004 trở đi:

- Tại điểm 4b Điều 1 Nghị định số152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp quy định: “Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhậpchịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở dịchvụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất, cơ sở sản xuấtmới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp”.

- Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợptác kinh doanh đã được cấp giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đãđược cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưuđãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấphơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơsở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thôngtư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đãđược hưởng đến ngày 1/1/2004)”.

- Vấn đề này, Bộ Tài chính đã cócông văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 Tại điểm 5.4.2b hướng dẫn: trường hợpthời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong giấy phép đầu tư, giấychứng nhận ưu đãi đầu tư cấp trước ngày 1/1/2004 dài hơn theo hướng dẫn tạiThông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ; còn thời gian giảmthuế ngắn hơn thì doanh nghiệp có thể lựa chọn theo giấy phép đã được cấp hoặctheo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC .

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Côngty TNHH Grobest & I-Mei Industrial Việt Nam sẽ được hưởng mức ưu đãi thuếTNDN gộp cho cả 2 nhà máy tại Đồng Nai và Bạc Liêu từ khi bắt đầu kinh doanh cólãi (không phân biệt nhà máy nào hoạt động trước, nhà máy nào hoạt động sau),cụ thể: Miễn thuế TNDN 03 năm từ năm 2001 đến năm 2003, giảm 50% số thuế phảinộp cho 07 năm tiếp theo từ năm 2004 đến năm 2010, được áp dụng thuế suất thuếTNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với toàn bộ thu nhập của nhà máytại Đồng Nai và Bạc Liêu. Công ty chỉ cần làm thủ tục thông báo với Cục ThuếĐồng Nai về cách áp dụng mức ưu đãi này mà không phải điều chỉnh Giấy phép đầutư.

Theo các hướng dẫn tại điểm 1 vàđiểm 2 nêu trên, Công ty có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để áp dụng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương