BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5084/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗTrường Thành

Trả lời công văn số 24- 11/TT-TCT ngày 24/11/2008 của Công tycổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành về việc chứng từ thanh toán qua ngânhàng đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn Điểm 1.2 (d.3), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 vàNghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT,thì: "Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướngdẫn sau đây: - Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Thanhtoán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tàikhoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phùhợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanhtoán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từtài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu".

Theo nội dung công văn số 24-11/TT-TCT của Công ty thì: Côngty có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, trong đó có nội dung thoả thuận khách hàngnước ngoài chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của Công ty cổ phần TrườngThành - là công ty con của Công ty để bù trừ công nợ giữa Công ty và Công ty cổphần Trường Thành.

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty đáp ứng được các điềukiện, trong đó chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định ghi rõ tên ngườinhận tiền là Công ty con và số tài khoản ngân hàng của công ty con thì được coilà thanh toán qua ngân hàng theo quy định. Trường hợp này, trong hồ sơ đề nghịhoàn thuế của Công ty phải bao gồm biên bản thanh toán công nợ giữa Công ty vớikhách hàng nước ngoài, giữa Công ty với công ty con để cơ quan thuế có đủ căncứ xem xét hoàn thuế theo quy định. Trường hợp công ty con đã kê khai khấu trừvà đề nghị hoàn thuế liên quan đến các chứng từ thanh toán có liên quan tại cơquan thuế quản lý trực tiếp thì Công ty không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệgỗ Trường Thành biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến