BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5088/TCT-TNCN
V/v Thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bưu điện tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 1135/KTTK-TCngày 08/11/2007 của Bưu điện tỉnh Bình Phước về việc đề nghị trả lời chính sáchthuế Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao (TNCN) của nhân viên Bưu điện tỉnh Bình Phước:

Tại điểm 2.7, mục I Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Các khoản thu nhậpkhác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thu nhập” thuộc thu nhập chịuthuế TNCN.

Căn cứ quy định trên, các khoảntiền điện thoại Bưu điện tỉnh Bình Phước thanh toán cho nhân viên sẽ được cộngvào thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của từng nhân viên này.

2. Về việc nộp thuế thu nhập doanhnghiệp đối với các cá nhân nhận làm đại lý cho Bưu điện tỉnh Bình Phước:

Tại điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTCngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính quy định:

“Đối với các hộ gia đình và cá nhânkinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ làm dịch vụđại lý bán đúng giá (ví dụ như: đại lý bảo hiểm, bán thẻ điện thoại di động)hưởng hoa hồng thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại lýđược hưởng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp này đượcxác định theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả các khoản nhậnchi hỗ trợ từ bên giao đại lý) mà hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được hưởng.Cơ sở kinh doanh giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập doanhnghiệp vào số tiền hoa hồng phải trả cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và nộpvào Ngân sách nhà nước.”

Căn cứ theo quy định trên, Bưu điệntỉnh Bình Phước có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNDN theo mức ấn định 5% tínhtrên tiền hoa hồng Đại lý được hưởng trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân làmđại lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Bưu điệntỉnh Bình Phước biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
- Lưu: VT, TNCN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai