BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5094/TCT-CS
V/v: hoàn trả tiền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP.Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 10252/CT-KK-KTT ngày 10/10/2007 của Cục thuế đề nghị hướng dẫnhoàn trả tiền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Huệ, về việc này Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căncứ theo quy định của Luật Quản lý thuế thì: Cơ quan quản lý thuế trả lãi chongười nộp thuế trong trường hợp cơ quan quản lý thuế thực hiện không đúng theoquy định của Luật Quản lý thuế gây thiệt hại cho người nộp thuế. Quy định nàyđược thực hiện từ ngày 01/7/2007 là ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành.

Theocông văn của Cục thuế gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ đã nộp tiền sử dụng đấttrong năm 2001 căn cứ quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Nay UBNDTP.Hồ Chí Minh có Quyết định xử lý khiếu nại số 1979/QĐ-UBND ngày 3/5/2007 giaoUBND Quận 6 điều chỉnh lại diện tích đất của gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ chophù hợp quy hoạch và giao Cục thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Tài chính, KhoBạc Nhà nước và UBND quận 6 hoàn trả tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạtheo phương thức bảo toàn vốn đối với số tiền gia đình bà đã đóng sau khi trừphần diện tích đất được điều chỉnh lại theo quy hoạch.

Nhưvậy, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh hoàn trả tiền sử dụng đất của gia đình bà Trần ThịNgọc Huệ là căn cứ Quyết định xử lý khiếu nại số 1979/QĐ-UBND nêu trên của UBNDTP.Hồ Chí Minh. Do đó trường hợp này đề nghị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ra quyếtđịnh hoàn trả tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ nộp thừa cho gia đình bàTrần Thị Ngọc Huệ. Việc thanh toán tiền nộp thừa các khoản thu về đất của bàTrần Thị Ngọc Huệ trong trường hợp này không thuộc lỗi của cơ quan thuế do đókhông áp dụng hoàn trả lãi theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương