BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5095/TCT-KK
V/v Hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 3120/CT-TTHT ngày 29/11/2007 việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT)đối với hóa đơn kê khai quá hạn so với quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quyđịnh; trường hợp Công ty TNHH Bao bì kỹ thuật cao Riches (VN) giải trình nguyênnhân kê khai hóa đơn thuế GTGT chậm do bộ phận kỹ thuật giữ hóa đơn, khôngchuyển kịp thời cho phòng kế toán là không khách quan. Do đó, doanh nghiệpkhông đủ điều kiện để được kê khai khấu trừ đầu vào đối với những chứng từ kêkhai chậm so với thời hạn quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Bao bì kỹ thuật cao Riches (VN)
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến