THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 510/TTg-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Tà Pao và Dự án Ô Môn-Xà No

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang.

Để sớm triển khai đầu tư xây dựng Dự án thủy lợi Tà Pao,tỉnh Bình Thuận và hoàn thiện đồng bộ, phát huy hiệu quả Dự án Ô Môn-Xà No(thuộc Dự án Phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long vay vốn WB) nhằm đápứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đối với Dự án thủy lợi Tà Pao: Giao Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vàcác Bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định, tổchức thẩm định, phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng Dự án ngay trong năm2008.

2. Đối với Dự án Ô Môn-Xà No: Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn lập bổ sung Dự án giai đoạn 2 và trình duyệt theo quy định;trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chứctriển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả đầu tư Dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối bố trí vốn để thực hiệncác Dự án nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTTH, CN, NC, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải