BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5100/TCT-KK
V/v Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2213/CT-KTrTngày 26/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về điều kiện thanh toán qua ngân hàngđối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được kê khai, khấu trừ thuế giá trị giatăng (GTGT) đầu vào của các doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.d, MụcIII, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, thì hànghóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm 1đ, điểm 1e, MụcIII, Phần B này) được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có các điều kiện và thủtục được nêu tại Điểm 1.d này, trong đó điều kiện thanh toán qua ngân hàng là“hànghóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng”“thanh toán quangân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoảnmang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợpvới thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.”Trường hợp phươngthức thanh toán thay đổi so với phương thức đã được thỏa thuận trên hợp đồngxuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thay đổi hình thứcthanh toán của người mua nước ngoài theo như hướng dẫn tại điểm 2.8, Phụ lục Iban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên,trường hợp chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản của bênxuất khẩu mở tại ngân hàng nhưng hình thức thanh toán thay đổi so với thỏa thuậntrong hợp đồng thì người xuất khẩu phải có văn bản thông báo thay đổi hình thứcthanh toán của người mua nước ngoài, khi đó doanh nghiệp xuất khẩu mới đủ điềukiện để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến