BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5115/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt

Trảlời văn bản đề ngày 08/10/2007 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt về ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 5 Mục II Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” Phụlục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định về thuế TNDN quy định ngành nghề “Phát triển vận tải công cộng: đầu tưphương tiện vận tải đường sắt, vận tải đường biển...” được ưu đãi đầu tư.

Theoquy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên), trường hợp cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục APhụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thì được hưởng ưu dãi thuế TNDN như sau:

-Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm kể từ khi cơ sở kinh doanhbắt đầu hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 1a và khoản 2c Điều 35Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

-Được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuếphải nộp cho 03 năm tiếp theo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Căncứ các quy định nêu trên, nếu Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt là cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề “đầu tư phương tiện vận tảiđường biển” thì thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư và đã được cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh ngày 20/12/2004 thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuếTNDN đối với thu nhập có được từ hoạt động “đầu tư phương tiện vận tải đườngbiển” như sau: được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ năm 2005 đến hết năm2014; được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% sốthuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương