BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5117/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trảlời công văn số 3928/CT-TTHT ngày 15/08/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đềnghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1.Thuế GTGT đối với dịch vụ đăng ký tên miền:

Tạiđiểm 1.23.k, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướngdẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:''Các hoạt động có thu phí, lệphí theo chế độ phí và lệ phí của Nhà nước thì khoản thu này không thuộcđối tượng chịu thuế GTGT, trừ trường hợp đã chuyển sang cơ chế giá dịchvụ'' và theo quy định tại Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 củaBộ Tài chính ban hành Biểu thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địachỉ Intemet ở Việt Nam thì dịch vụ đăng ký tên miền (Domain Name) không thuộcđối tượng chịu thuế GTGT.

Trườnghợp Trung tâm viễn thông -công nghệ thông tin Quảng Nam (QTI) làm đại lý choTrung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3 Đà Nẵng (VDC3) cho việc cấp phéptên miền, địa chỉ Intemet tại Việt Nam hưởng hoa hồng thì Trung tâm viễn thông-công nghệ thông tin Quảng Nam phải hạch toán riêng phần doanh thu thu được từtiền hoa hồng và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

2.Thuế GTGT đối với dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Tạiđiểm 2.16, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:''Dịchvụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụcho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lập báo cáo nghiên cứukhả thi, tiền khả thi và các giải pháp thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệmới và sản phẩm mới;...'' áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theohướng dẫn trên, dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là các hoạtđộng phục vụ việc nghiên cứu khoa học thuộc dịch vụ khoa học công nghệ, áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương