BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5118/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trảlời công văn số 2036/CT-TTr ngày 10/09/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đềnghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.2.c1, mục III, Phần B Trông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướngdẫn về khấu trừ thuế GTGT: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT củahàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT”.

Theohướng dẫn trên, trường hợp Công ty xây dựng Lũng Lô lập hoá đơn GTGT thanh toánkhối lượng xây dựng cơ bản cho Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất,trên hoá đơn chỉ tiêu tiền thuế GTGT chỉ ghi ngoại tệ là Đôla Mỹ(USD), khôngghi số tiền VNĐ thì hoá đơn này Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quấtđược chấp nhận để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ phải quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam.

Đốivới Công ty xây dựng Lũng Lô lập hồ sơ kê khai, nộp thuế GTGT phải quy đổingoại tệ ra Đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm 6, mục III, Phần C Thông tưsố 32/2007/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Công ty xây dựng Lũng Lô không được phépthu tiền bằng ngoại tệ thì đề nghị cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chuyển hồ sơcho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi áp dụngsai quy định về đơn vị tiền tệ theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 16 Nghịđịnh số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực kế toán.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương