BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5124/TCT-KK
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty NEC

Trả lời công văn ngày 26/10/2007 củaCông ty NEC về việc áp dụng thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003:

- Khoản 2, Điều 4 quy định: Vùng tiếpgiáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải có chiều rộng mười haihải lý.

- Khoản 3, Điều 4 quy định: Vùng đặcquyền về kinh tế là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải và hợp với lãnh hảithành một vùng biển rộng hai trăm hải lý tính từ đường cơ sở, trừ trường hợpđiều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữuquan có quy định khác.

- Điều 9 quy định: Lãnh hải của ViệtNam rộng mười hai hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài. Lãnh hải của ViệtNam bao gồm lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo.

Căn cứ quy định trên đây và hướng dẫntại điểm 1, điểm 2 mục I phần A và điểm 6, mục IV Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTCngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinhdoanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì Công ty NEC thuộc đối tượngthực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành củaViệt Nam đối với phần:

- Giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ,thiết bị liên quan và xây dựng trạm tại Vũng tàu và đường cáp nội địa từ trạmtới bờ biển Vũng Tàu.

- Giá trị hợp đồng liên quan đến cáccông việc xây dựng đường cáp biển ngầm nằm trong lãnh hải Việt Nam và vùng tiếpgiáp với lãnh hải Việt Nam.

- Giá trị hợp đồng cung cấo dịch vụvà thiết bị ngoài Việt Nam tương ứng với phần thanh toán của Bên Việt Nam tham giahợp đồng này.

Về đăng ký, kê khai nộp thuế, căn cứvà phương pháp tính thuế:

- Đối với thuế giá trị gia tăng và thuếthu nhập doanh nghiệp: Theo công văn ngày 26/10/2007 nêu trên thì Công ty khôngthực hiện chế độ kế toán tại Việt Nam. Vì vậy, Tập đoàn bưu chính viễn thôngViệt Nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai, khấu trừ và nộp thuế hộ Công ty NECtheo đúng hướng dẫn tại mục II, Phần B và mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Đối với các loại thuế, phí và lệ phíkhác Công ty NEC thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế khác hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty NECđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến