BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5139/BTC-CST
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối với HTX vận tải Nội Bài

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Hợp tác xã vận tải Nội Bài

Trả lời công văn số 41/CV-KN /HTX ngày 02/3/2007 của Hợp tác xã (HTX) vận tải Nội Bài về việc giải đáp chính sách thuế đối với khoản đóng góp của xã viên vào HTX, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về quy định mức và nguồn trích lập các quỹ của HTX:

- Tại Điều 17 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003 có quy định về việc trích lập quỹ của HTX như sau: “Lợi nhuận sau thuế của hợp tác xã được sử dụng bù các khoản lỗ năm trước chuyển sang (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan. Phần còn lại HTX được dùng một phần để trích lập các quỹ bắt buộc: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng. Tỷ lệ trích lập hai quỹ này do Đại hội xã viên quyết định, nhưng mức trích lập tối thiểu trên lợi nhuận sau thuế không được thấp hơn 20% đối với quỹ phát triển sản xuất và 5% đối với quỹ dự phòng. Các quỹ khác do đại hội xã viên quyết định”.

- Tại Điều 19 Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX ban hành kèm theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ v/v ban hành Mẫu điều lệ HTX, cũng đã hướng dẫn cụ thể về nguồn trích lập quỹ:

“1. Trích lập quỹ bắt buộc:

a) Quỹ phát triển sản xuất: ….% lợi nhuận sau thuế

b) Quỹ dự phòng:…..% lợi nhuận lợi thuế

2. Trích lập các quỹ khác:…..% lợi nhận sau thuế”.

Như vậy, nguồn trích các quỹ của HTX, kể cả các quỹ bắt buộc và các quỹ khác đến từ lợi nhuận sau thuế của HTX.

2/ Trong công văn gửi Bộ Tài chính, HTX vận tải Nội Bài có nêu: Xã viên đóng góp vào HTX sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Như vậy, HTX vận tải Nội Bài có các xã viên đang tự kinh doanh bằng xe của mình, có chi phí, doanh thu riêng (không hạch toán vào chi phí, doanh thu của HTX), các xã viên này cũng có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Việc các xã viên nộp vào HTX một khoản tiền theo quy định của HTX, về thực chất là tiền trả cho HTX về các dịch vụ mà họ được HTX cung cấp phục vụ cho hoạt động vận tải của họ. Nếu các khoản đóng góp đó được sử dụng để hình thành nên quỹ quản lý thì đó không phải là quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định số 177/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2005/NĐ-CP nêu trên. Quỹ quản lý đó chính là doanh thu của HTX.

HTX vận tải Nội Bài sử dụng doanh thu đó (do xã viên đóng góp) để chi trả lương cho bộ máy quản lý HTX và các khoản chi hợp pháp, hợp lệ liên quan đến hoạt động của HTX được hạch toán vào chi phí kinh doanh của HTX. Khoản chi này lấy từ doanh thu của HTX chứ không phải từ quỹ theo quy định tại Nghị định số 177/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2005/NĐ-CP nêu trên.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Luật thuế TNDN thì: “Thu nhập chịu thuế từ hoạt động SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên thì doanh thu của HTX, sau khi trừ chi phí hợp lý, khoản chênh lệch còn lại sẽ phải nộp thuế TNDN theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính để HTX vận tải Nội Bài biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Phụng