CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514/CP-CN
V/v đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ)

, ngày 15 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 892/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 3 năm 2004), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7733/BKH-KCHT &ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2003) và Bộ Tài chính (văn bản số 420/TC-HCSN ngày 12 tháng 01 năm 2004) về Đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung tổng thể của Đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ).

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thống nhất các biện pháp cụ thể để triển khai Đề án.

- Tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập Đề án thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng