BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5140/TCT-QLN
V/v: xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Hà Tây

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 965CT/QLTN ngày 02/7/2007 của Cục thuế tỉnh HàTây về đề nghị xóa khoản tiền nợ thuế cho Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm HàTây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chínhvề việc xử lý xóa nợ thuế đối với các Công ty nhà nước thực hiện chuyển đổithì: đối với doanh nghiệp cổ phần hóa đã chính thức chuyển thành Công ty cổphần thì chỉ xem xét, xóa nợ đối với các khoản nợ thuế và nộp NSNN đã tạm giảmtrừ khi xác định giá trị doanh nghiệp và các khoản nợ thuế, khoản phải nộp Ngânsách phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chínhthức chuyển sang Công ty cổ phần nếu SXKD trong giai đoạn trước khi chuyển đổibị lỗ, không có khả năng thanh toán.

Căncứ quy định trên, trường hợp của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Hà Tây theoBiên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục Thuế tỉnh Hà Tây thì tính đến tháng7/2003 Công ty đã có lãi. Do đó, Công ty không thuộc đối tượng được xem xét xóanợ thuế theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tàichính và hướng dẫn tại công văn số 6743/BTC-TCDN nêu trên.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CTy CPNSTP Hà Tây
- Lưu: VT; QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến