BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5141/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1555 CV/CT ngày17/10/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc khấu trừ thuế Giá trị giatăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng so với qui định tại Chinhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế TP. HảiPhòng thì Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng đãcó hành vi vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhànước. Cụ thể: tính đến ngày 15/10/2007, Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanhXNK Chấn Hưng tại Hải Phòng còn nợ đọng số tiền thuế Môn bài 550.000 đồng, thuếGTGT 59.608.685 đồng; tình hình thực hiện kê khai thuế chậm so với qui định, sốliệu kê khai thuế chưa chính xác.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn sovới qui định; trường hợp Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưngtại Hải Phòng nêu trên không thuộc đối tượng để xem xét cho khấu trừ đầu vàođối với những hóa đơn kê khai chậm so với thời hạn qui định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hải Phòng biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CN Công ty SXKD XNK Chấn Hưng
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến