BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 515/BXD-TCCB
V/v: Xin khắc dấu nổi của Trung tâm ĐT & BD cán bộ thuộc Cty CP ĐT & TV XD Hà Nội

 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấnxây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 336/CV /CT ngày 10/6/2008Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội về việc xin cấp dấu nổi choTrung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để sử dụng vào việc cấp Chứng chỉ hànhnghề giám sát thi công xây dựng công trình. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày14/5/2008 về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi côngxây dựng công trình (đợt 6), trong đó có Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộthuộc Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội;

- Theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế cấp Chứng chỉ hànhnghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì ảnh trong Chứng chỉhành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được đóng dấu nổi của cơ quantrực tiếp cấp Chứng chỉ.

Do vậy, để được cấp dấu nổi sử dụng vào việc cấp Chứng chỉhành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡngcán bộ - Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn xây dựng Hà Nội cần liên hệ với cơquan có thẩm quyền thực hiện việc cấp dấu nổi ở địa phương để được hướng dẫncác thủ tục xin cấp dấu nổi và thực hiện việc đăng ký, quản lý, sử dụng dấu nổitheo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn