BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 515/KL-VPCITES
V/v đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Chi Cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Tiền Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long

Thực hiện Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý cáctrại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vậthoang dã, Cục Kiểm lâm hướng dẫn việc tổ chức đăng ký và quản lý các trại nuôisinh sản, sinh trưởng, các loài động vật hoang dã không thuộc danh mục độngvật, thực vật hoang dã quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN (động vật hoang dã thông thường) như sau:

1. Tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản,sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thuỷ sinh)cho các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các Vườn thú, đoàn xiếc, khu nghỉ mát, cơquan nghiên cứu, v.v.) khi đảm bảo các điều kiện sau:

a. Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi vànăng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kýtrại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộctỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ).

b. Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng,an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

c. Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.

d. Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bốtại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trongnước.

đ. Có văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi kèm hồ sơ đăng kýtheo mẫu tại Phụ biểu 1 kèm theo.

2. Cơ quan Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm tiếp nhận đơn và hồ sơ đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinhtrưởng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; lập sổ theo dõi và thường xuyêncập nhật số lượng động vật hoang dã thông thường được nuôi trên địa bàn tỉnh. Nhữngđịa phương không có cơ quan Kiểm lâm thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônthực hiện trách nhiệm này.

Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơquan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dãthông thường phải cấp giấy chứng nhận đăng ký (Phụ biểu 2 kèm theo) cho cáctrại nuôi, trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải thông báo rõ lý do bằngvăn bản cho tổ chức, cá nhân có đề nghị.

Không xác nhận sản phẩm, mẫu vật động vật hoang dã gây nuôiđối với tổ chức, cá nhân chưa có giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơnvị phản ảnh kịp thời về Cục Kiểm lâm để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để báo cáo)
- Lưu VT, VPCITES

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

Phụ biểu 1: Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinhtrưởng động vật hoang dã thông thường.

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

……, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINHSẢN/SINH TRƯỞNG
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: ……………………………

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:

Số CMND/hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng …năm …

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

TT

Tên loài

Số lượng khi đăng ký

Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)

Tên thông thường

Tên khoa học

1

2

5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho,tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)

6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy môtrại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòngngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Xác nhận của Chính chính quyền địa phương về thân nhân (nếu là cá nhân)

… Ngày … tháng … năm …

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

Phụ biểu 2: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinhtrưởng động vật hoang dã thông thường

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHI CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

……, ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

CHI CỤC KIỂM LÂM (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀPTNT) TỈNH … CHỨNG NHẬN

Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng: (tên trại nuôi, tổ chức, cánhân, hộ gia đình)

Địa chỉ:

Họ và tên người đại diện:

Giấy chứng minh nhân dân số: cấp ngày … tháng … năm … tại:

Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng …năm …

Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)

Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng cácloài động vật hoang dã/trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thôngthường sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)

TT

Tên loài

Nguồn gốc ban đầu

Số lượng khi đăng ký

Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, con giống, làm xiếc, khoa học …)

Tên thông thường

Tên khoa học

1

2

Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm …(thời hạn tối đa 5 năm)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)