BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5154/TCT-CS
V/v hướng dẫn lập bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
(29 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
(Hội sở 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM);
Ngân hàng công thương Việt Nam
(Sở Giao dịch II- 79A Hàm Nghi- Quận 1- TP.HCM).

Trảlời công văn số 145/HCM .KTTC ngày 27/8/2007 của Ngân hàng thương Việt Nam, côngvăn số 1007/SCB .TGĐ.07 ngày 31/8/2007 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, công văn số 3395/CV-SGDII-KTTC ngày 10/9/2007 của Sở Giao dịch II -- Ngân hàng công thươngViệt Nam về việc lập bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theotrình bày của các ngân hàng thì ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc thù, sốlượng dịch vụ phát sinh hàng ngày rất lớn (bình quân 1 ngày hàng nghìn dịch vụ)nhưng giá trị của từng dịch vụ lại rất nhỏ. Vì vậy để phù hợp với điều kiệnthực tế của các ngân hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận việc các ngân hàng khôngphải liệt kê hóa đơn, chứng từ theo từng dịch vụ cung cấp mà thực hiện kê khaitổng hợp giá trị các dịch vụ đã cung cấp theo từng ngày trên Bảng kê mẫu số01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

Các ngân hàng phảithực hiện lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ của các dịch vụ đã cung cấp tại ngânhàng. Trường hợp cơ quan thuế có yêu cầu thì các ngân hàng phải thực hiện cungcấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để các Ngân hàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Pháp chế;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương