BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5155/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1741/CT-TT &HTngày 19/11/2007 của Cục Thuế Thành phố Hải Phòng hỏi về chính sách ưu đãi miễngiảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phầnhóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 46, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:“Bãi bỏ quy định ưu đãi thuế TNDN tại khoản1, Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyểncông ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từcổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hànhđược tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Nghịđịnh số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng 203 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh ngày 02/05/2007 (sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 củaChính phủ có hiệu lực thi hành) thì Công ty thực hiện nộp thuế TNDN theo quyđịnh tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên (tức là Công ty không được hưởngưu đãi về thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phầnhóa).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục ThuếThành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương