BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5164 /TCT-HT
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị Thuỷ lợi

Trả lời công vănsố 309 CV.TCKT ngày 26/9/2007 của Công ty cổ phần Thiết bị Thuỷ lợi hỏi vềchính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quản lý, sửdụng hoá đơn.

Căn cứ quy định về quản lý sửdụng hoá đơn, chứng từ, trường hợp năm 2005, Công ty mua hàng qua điện thoại,fax, phát hiện có 02 hoá đơn giữa các liên không cùng ngày. Nếu qua xác minhđối chiếu, xác định Công ty có mua hàng hoá và giữa các liên của hoá đơn cùngsố nêu trên giống nhau (cùng số lượng, loại hàng hoá, giá trị hàng hoá...),nhưng chỉ khác nhau về ngày tháng ghi trên các liên do lỗi của bên bán hàng thìchấp nhận cho Công ty được kê khai, tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà khôngphải huỷ và lập lại hoá đơn; đồng thời Công ty vẫn được miễn giảm thuế theo quyđịnh.

Trường hợp Công tythi công Nhà máy đường Linh Cảm, nếu hai bên đã có biên bản nghiệm thu côngtrình, thanh lý hợp đồng, Công ty đã kê khai và nộp thuế doanh thu thì naykhông phải xuất hoá đơn thuế GTGT đối với công trình đã hoàn thành bàn giao từnăm 1997.

2. Về thuế giá trịgia tăng đối với hoạt động cho thuê văn phòng.

Tại điểm 3.18 mụcII phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và điểm 3.18 mục IIphần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT quy định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% đối với hàng hoá,dịch vụ:"Cho thuê nhà, văn phòng, khotàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải".

Căn cứ vào quyđịnh trên, Công ty có dịch vụ cho thuê văn phòng làm trường học thì áp dụngthuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Đối với hoạt động cho thuê vănphòng của Công ty để làm trường học không thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, vănhoá, thể thao nên không thuộc đối tượng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/03/2000 và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chínhvề chế độ tài chínhkhuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế,văn hoá, thể thao.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty cổ phần Thiết bị Thuỷ lợi được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tây;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương