BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5165/TCT-QLN
V/v: xác nhận số liệu nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1491/CT-DN1 ngày 29/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị xóa nợthuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và pháttriển nhà Phú Thọ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có căn cứ giải quyết xóa nợ thuếcho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ theo hướng dẫntại công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính v/v xử lý xoá nợthuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi, đề nghị Cục Thuế tỉnhPhú Thọ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế: Số nợ thuế Cục thuế đề nghị xóa nợcho đơn vị (tổng số đề nghị xóa nợ 565.287.426 đồng, trong đó thuế GTGT436.364.743đ, thuế nhà đất 199.363.500 đồng) phát sinh tại thời điểm nào (từ31/12/2003 trở về trước hay từ 1/1/2004 đến 31/8/2006).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Phú Thọ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty cổ phần ĐTXD và PT nhà Phú Thọ.
- Lưu: VT; QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến